0800 124 944 info@lindab.sk
logo

Aktuality

SÚŤAŽ Strecha roka 2016

2. Máj 2016

Víkednový pobyt v Londýne pre 2 osoby! - to je hlavná výhra v našej súťaži Strecha roka. Pošlite fotku, ktorá zachytáva hotovú stavbu so strešným systémom Lindab a ste v hre o prvú cenu. Viac info o súťaži a podmeinkach nájdete TU.

1/3 strešnej krytiny ZADARMO

2. Máj 2016

Akcia 1/3 strešnej krytiny ZADARMO patrí medzi Vaše obľúbené, preto ostáva aj naďalej v platnosti. Podmienkou získania zľavy 33% (1/3 zadarmo) je odber príslušenstva a odkvapového systému. Viac info o akcii a pdmienky nájdete TU.

Overte si stav vašich bodov

Prihláste sa na tejto webovej stránke
a body sledujte online e-mailom na info@vernostsaoplati.sk,
SMS na telefónnom císle 0918 482 050
v tvare body_číslo karty_priezvisko alebo
telefonicky počas pracovných dní
v čase od 7:00 do 15:30 na telefónnom
čísle 0918 482 050.

Všeobecné podmienky

Všeobecné pravidlá vernostného programu spoločnosti Lindab a.s. "Vernosť sa oplatí"

Platné od 10. 5. 2010  |  aktualizované 12.5.2015

Prevádzkovateľ vernostného programu "Vernosť sa oplatí"

 

Prevádzkovateľom vernostného programu je spoločnosť Lindab a.s. so sídlom Jamník 278, 053 22, IČO:  36 214 604, DIČ / IČ DPH:  2020035061 / SK2020035061, Zapísaná v OR Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1318/V

 

Členstvo vo vernostnom programe, registrácia, Lindab karta 

Členmi vernostného programu Vernosť sa oplatí (ďalej len Programu) sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo na základe príslušného živnostenského oprávnenia vykonávajú remeselné činnosti v skupine Stavebníctvo – Pokrývačstvo alebo Klampiarstvo.  Za členov Programu nie sú považovaní jednotliví zamestnanci firiem, ktoré vykonávajú montáž výrobkov Lindab, ale iba samotná firma zastúpená kontaktnou osobou. Členovia Programu svojim podpisom na prihláške vyjadrili súhlas s týmito podmienkami.

Členstvo vo vernostnom programe vzniká riadnym vyplnením prihlášky (ďalej len Prihláška) do Programu, ktoré sú voľne dostupné u obchodných partnerov spoločnosti Lindab a.s. alebo na internetovej stránke www.vernostsaoplati.sk a následným doručením riadne vyplnenej prihlášky:

1. na adresu spoločnosti Lindab a.s. Jamník 278, 053 22
2. odoslaním úplne vyplnenej Prihlášky na emailovú adresu info@vernostsaoplati.sk  
3. vyplnením a odoslaním prihlášky on-line na www.vernostsaoplati.sk

 

Na základe splnenia týchto podmienok bude zákazníkovi najneskôr do jedného mesiaca zaslaná, na uvedenú adresu, vernostná karta Lindab s časovo neobmedzenou platnosťou, s ktorou môže okamžite začať zbierať body na zákaznícke konto.
Tí držitelia kariet, ktorí uviedli správnu e-mailovú adresu, budú o registrácii Prihlášky informovaní e-mailom. Všetci držitelia karty sa môžu informovať o tom, či registrácia Prihlášky prebehla úspešne, priamo na telefónnom čísle 0918 482 050 alebo info@vernostsaoplati.sk. Držitelia karty, ktorých Prihláška nebola registrovaná ani do jedného mesiaca odo dňa odovzdania Prihlášky a vydania Lindab karty, sú vo vlastnom záujme povinní kontaktovať našu spoločnosť za účelom odstránenia prípadných nedostatkov v Prihláške alebo iných prekážok brániacich registrácii.<

 

Spoločnosť Lindab je oprávnená vylúčiť člena z Programu, čím sa stane Lindab karta neplatnou, ak:

a) člen zneužil mechanizmus a výhody Programu
c) člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Lindab a.s. utrpela škodu alebo inú ujmu
d) člen nerealizoval žiadnu operáciu s Lindab kartou po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie Lindab  bodov)
V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Lindab o vylúčení.

Zbieranie súťažných bodov za výrobky a aktivity Lindab 

Člen Programu získava body za:

1. každý m2 (štvorcový meter) odobraných strešných krytín Lindab Maxima, Mega, Profil, Lindab Clisk SRP a Lindab Seamline,  za každú odobratú tabuľu strešnej krytiny Lindab Goodlock
2. registráciu do Programu (ďalej len ostatné aktivity)
3. za každú uverejnenú fotku v súťaži Strecha roka

Bodová hodnota jednotlivých aktivít je uvedená v aktuálnom katalógu na www.vernostsaoplati.sk.

Spôsoby zbierania súťažných bodov

Lindab body je možné začať zbierať ihneď po získaní Lindab karty. 

Každá paleta so strešnou krytinou Lindab je vybavená expedičným štítkom, ktorý obsahuje, okrem iného, jedinečné číslo vernostného programu. Túto číselnú kombináciu je potrebné zaslať sms správou spolu s číslom vernostnej karty na +421 (0)905 032 520. Platnosť kódu je 60 dní. 

Body za ostatné aktivity Lindab sú pripisované členom na základe formulárov, ktoré sú súčasťou aktuálneho katalógu alebo internetovej stránky www.vernostsaoplati.sk. Aktualizácia bodového konta prebieha raz týždenne.

Body za ostatné aktivity budú pripisované od okamihu vydania vernostnej karty. Nie je možné načítať body za ostatné aktivity spätne.
Pri odstúpení od nejakého úkonu, za ktorý boli členovi pripísané k dobru body alebo pri zneužití karty, si spoločnosť Lindab a.s.vyhradzuje právo stornovať zodpovedajúci počet bodov pripísaných na konto.
Aktuálny bodový stav Lindab bodov každého držiteľa karty je možné kedykoľvek zistiť po prihlásení cez zákaznícke číslo a heslo na internetovej stránke www.vernostsaoplati.sk, formou emailu na info@vernostsaoplati.sk alebo zaslaním sms na číslo: +421 (0)905 032 520.

Výmena Lindab bodov, katalóg odmien Lindab 

Lindab katalóg obsahuje ponuku tovarov a služieb ocenených Lindab bodmi. V prípade, že člen programu nazbiera za jednotlivé nákupy produktov Lindab potrebné množstvo bodov, môže si tieto body vymeniť za tovar alebo služby uvedené v katalógu odmien Lindab
Každá odmena ponúkaná v tomto katalógu má stanovenú bodovú hodnotu. Bodové ohodnotenie jednotlivého bonusu je platné po dobu platnosti Lindab katalógu.
Tovar je držiteľovi karty doručený spravidla do jedného mesiaca po odpísaní Lindab bodov z účtu člena Programu, dobierkou. Pokiaľ pre prechodný nedostatok tovaru na sklade alebo z iných vážnych dôvodov nebude možné tovar dodať do jedného mesiaca, spoločnosť Lindab a.s. oznámi túto skutočnosť držiteľovi karty a dodá tovar hneď, ako je to možné.
Tovar bude doručený zásielkovou službou na adresu, ktorú držiteľ karty uviedol v Prihláške.
Za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávne uvedenou adresou, resp. oneskoreným informovaním o zmene adresy, spoločnosť Lindab a.s. nezodpovedá. Spoločnosť Lindab a.s. tiež nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty spôsobenej nesprávnym doručením zásielkovou službou.
Pri odpísaní bodov držiteľ karty obdrží potvrdenie o tejto transakcii e-mailom. Pri prevzatí tovaru je držiteľ karty povinný podpísať potvrdenie doručovateľovi tovaru.
V rámci Programu sú vyhlasované jednorázovo časovo obmedzené ponuky a akcie – tzv. kampane Programu. Odmeny z týchto kampaní sú posielané podľa dohody poštou alebo odovzdané osobne zamestnancom spoločnosti Lindab a.s. členom programu, ktorý na ne získali nárok. Odmeňovanie sa riadi podmienkami ustanovenými k jednotlivým kampaniami, o ktorých sú členovia Programu informovaní.
Spoločnosť Lindab a.s. si ďalej vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie bodov, napríklad pri mimoriadnych akciách alebo zmeniť výšku odmien pre ďalší kalendárny rok resp. ročník Programu. Lindab body alebo bonusy uvedené v Lindab katalógu nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. V prípade objednávky tovaru, ktorý nie je na sklade resp. prestal sa vyrábať, spoločnosť Lindab a.s. si vyhradzuje právo zabezpečiť podobný model v rovnakej hodnote.
Spoločnosť Lindab si vyhradzuje právo
a)  zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb, za ktoré budú Lindab body pripisované
b)  zmeniť rozsah tovaru a bonusov v katalógu odmien

Reklamácie a vrátenie tovaru

Vadný tovar (poškodený, nefunkčný) je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe reklamovať. Reklamáciu je potrebné v písomnej forme nahlásiť na emailovú adresu info@vernsotsaoplati.sk.  Reklamáciu bude riešiť zmluvný partner spoločnosti Lindab a.s., ktorý dodal tovar členovi vernostného programu.

Strata karty

V prípade straty karty môže člen na telefónnom čísle 0918 482 050  alebo e-mailom  info@vernostsaoplati.sk požiadať o vydanie novej karty.
Vydaním novej karty automaticky zaniká platnosť predchádzajucej a stráca body, ktoré mal na nej našetrené. Držiteľ karty obdrží novú Lindab kartu v priebehu 1 mesiaca od nahlásenia straty alebo jej odcudzenia.

Uzávierky a vyhodnotenie vernostného konta

Vždy 31. decembra príslušného roku sa uskutoční uzávierka, pri ktorej spoločnosť Lindab a.s. vykoná ročné vyhodnotenie bodov. O celkovej výške nazbieraných bodov budú členovia informovaní a môžu ich vymeniť za poukážky na zľavu alebo darčeky. Objednávať poukážky alebo darčeky možno v období od obdržania informačného listu do 28. 2. aktuálneho roku.

Ochrana osobných údajov a súhlas s doručovaním reklamy

Člen svojím podpisom na Prihláške dáva spoločnosti Lindab a.s. súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „údaje“) poskytnutých v Prihláške, ako aj so spracovaním údajov o členom vykonaných nákupoch tovaru a služieb, ktoré v priebehu členstva v Programe môže spoločnosť Lindab a.s.získať (druh, množstvo tovarov a služieb, počet Lindab bodov). Tieto údaje môžu byť spracované len pre účely prevádzkovania Lindab a.s., teda:
(a) pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z Programu a komunikáciu s držiteľom karty
(b) pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom. Člen súhlasí
najmä s tým, aby spoločnosť Lindab a.s. sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie Programu údaje poskytovala zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné bonusy do Programu.
Súhlas so spracovaním údajov je platný počas trvania členstva v Programe a je počas trvania členstva neodvolateľný. Súhlas s použitím údajov pre účely priameho marketingu a zasielania reklamy, ak nebol vylúčený už na Prihláške, ako aj súhlas so spracovaním dobrovoľných údajov, ak boli poskytnuté, možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti Lindab a.s..
Spoločnosť Lindab a.s. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p.  v informačných systémoch. Každá osoba je povinná uviesť na Prihláške len pravdivé osobné údaje (§ 11 cit. zákona). Pokiaľ na Prihláške nie je uvedené, že si člen nepraje byť informovaný o ponukách spoločnosti Lindab a.s. a Programu, člen súhlasí s tým, aby mu spoločnosť Lindab a.s. zasielala poštou, e-mailom alebo telefónom, vrátane služby krátkych správ, reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa spoločnosti Lindab a.s. alebo  Programu.  Nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií môže člen kedykoľvek písomne oznámiť spoločnosti Lindab a.s..